แผนการสอน

หน่วยที่ 7

 

ชื่อวิชา  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

สอนครั้งที่ 7

 

ชื่อหน่วย วงจรแบ่งแรงดัน

ท-ป-น  1-3-2

 

ชื่อเรื่อง วงจรแบ่งแรงดัน

จำนวน 4 คาบ

 

หัวข้อเรื่องและงาน

          หน่วยที่ 7 ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

          7.1 สูตรของการแบ่งแรงดัน

          7.2 วงจรการแบ่งแรงดันที่ไม่มีโหลด

          7.3 วงจรการแบ่งแรงดันที่โหลด                                  

 

สาระสำคัญ

          วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า เรียกว่า “โวลท์เตจ ดีไวเดอร์” (Voltage Dividers) ใช้หลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (Series Circuit) เนื่องจากวงจรอนุกรมมีแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานหรือโหลดไม่เท่ากัน     

วงจรแบ่งแรงดันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีโหลด (Unloaded Voltage Divider)และวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบมีโหลด (Loaded Voltage Divider)

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)

          พุทธพิสัย

                   1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายที่มาของสูตรการการแบ่งแรงดันได้

                   2. อธิบายเรื่องวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีโหลดได้ถูกต้อง

 

         ทักษะพิสัย

1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าแรงดัน ไฟฟ้าขณะที่ไม่มีโหลดต่ออยู่ได้

2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าแรงดัน ไฟฟ้าขณะที่มีโหลดต่ออยู่ได้

          จิตพิสัย

                   1. มีความซื่อสัตย์

                   2. ตรงต่อเวลา

                   3. มีความสนใจใฝ่รู้

 

 

เนื้อหาสาระ

          8.1 สูตรของการแบ่งแรงดัน

          8.2 วงจรการแบ่งแรงดันที่ไม่มีโหลด

          8.3 วงจรการแบ่งแรงดันที่โหลด                                  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูทบทวนความรู้ก่อนเรียน

2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. ให้ใบความรู้กับนักเรียน

 

ขั้นสอน

1. อธิบายคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบผสม

2. สาธิตคำนวณหาค่าแรงดันคำนวณหาค่าแรงดันในวงจรแบ่งแรงดัน

3. สาธิตคำนวณหาค่าแรงดันคำนวณหาค่าแรงดันในวงจรแบ่งแรงดันแบบมีโหลด

4. การถาม – ตอบ ในระหว่างเรียน

5. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบระหว่างเรียน

 

ขั้นสรุปและประเมินผล

1. อธิบายสรุปสาระสำคัญ

2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

 

 

- ฟังและจดเพิ่มเติม

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 

 

 

- ฟังอธิบายความหมายและจดบันทึก

- ดูและวิเคราะห์พร้อมจดบันทึก

- ฟังและวิเคราะห์เหตุและผล

- ถาม – ตอบ

- แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้

 

 

 

 

- ซักถามข้อสงสัย

- ทำแบบทดสอบ

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

          ก่อนเรียน

          - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 

          ขณะเรียน

          - ให้ตัวอย่างโจทย์ลองทำ

          - ถาม - ตอบ

 

          หลังเรียน

                   - อ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม

          - สรุปเป็นความคิดรวบยอดให้นักเรียน

          - เฉลยแบบทดสอบ

          - เปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียน

 

สื่อการเรียนการสอน

          สื่อสิ่งพิมพ์

1. หนังสือประกอบการสอนวิชา ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2. ใบความรู้       

3. ใบแบบฝึกหัด

4. ใบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบข้อเขียน

          5. ใบงาน เรื่อง วงจรแบ่งแรงดัน

 

          สื่อโสตทัศน์

1. แผ่นใส

          2. แผ่นภาพ

 

          หุ้นจำลองหรือของจริง

          -

 

การประเมินผล

          ก่อนเรียน

              1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

                  วิธีวัด              ตรวจผลงาน

                  เครื่องมือวัด       แบบทดสอบ 1 ข้อ

                  เกณฑ์การตัดสิน  ไม่มีการตัดสิน แต่เก็บไว้เปรียบเทียบกับแบบทดสอบหลังเรียน

 

          ขณะเรียน

              1. ถาม - ตอบในชั้นเรียน
              2. ตัวอย่างโจทย์ลองทำ

                 วิธีวัด              การซักถาม, ตรวจสอบงาน

                  เครื่องมือวัด       คำถาม, ตัวอย่างโจทย์

                 เกณฑ์การให้คะแนน โดยรวมตอบถูกถือว่าผ่านเกณฑ์, ทำถูก 80% - 100% ถือว่าผ่าน

         

          หลังเรียน

              1. ประเมินผลจากแบบทดสอบ

                 วิธีวัด              ตรวจผลงาน

                  เครื่องมือวัด       แบบทดสอบ 1 ข้อ (ข้อเขียน)

                  เกณฑ์การตัดสิน  ทำถูกต้อง 80% - 100% ถือว่าผ่านเกณฑ์  

              2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

 

 

 

ลูกศรซ้าย: BACK